Kinderfysiotherapie Praktijk Hoofddorp

U bent hier: Home » Over ons » Praktijkinformatie

Direct contact: 023 564 09 26

Huisregels

 • U dient op tijd voor aanvang van de afspraak aanwezig te zijn.
 • U dient zich volgens algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • Als uw kind tijdens het wachten met speelgoed speelt, wilt u dit dan opruimen als u de wachtruimte verlaat?
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat?
 • Vanwege hygiene in de praktijk verzoeken wij u overschoenen aan te doen voordat u de behandelruimte betreedt.
 • Wilt u zodra u de behandelkamer binnen gaat uw mobiele telefoon uitzetten? Verwacht u een dringend telefoontje, geeft u dit dan aan de behandelaar door.
 • Indien u een jas of ander eigendommen aan de kapstok achterlaat, let dan op dat er geen waardevolle spullen in zitten?
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein.
 • Wilt u afval (inclusief kauwgom) in de daarvoor bestemde afvalbakjes in de praktijk deponeren?
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

 

Afspraak annuleren

Indien u een behandeling wilt annuleren dient u dit minimaal 24 uur van te voren door te geven. Indien u binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak afbelt zijn wij genoodzaakt u een nota te sturen van 75 % van het balietarief. Deze nota krijgt u niet vergoed van uw zorgverzekeraar.

Privacy regeling

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

REGLEMENT

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om, daarom is naast de bovengenoemde Wet bescherming persoonsgegevens , een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires, de waarnemers en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om uw patiëntendossier in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het electronische medisch dossier opgeslagen.
 • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

 

Identificatieplicht / Burgerservicenummer

Per 1 juni 2009 is de wet m.b.t. het BSN en indentificatieplicht ingetreden. Het BSN is een persoonsgebonden en uniek nummer. Iedereen die bij een gemeente ingeschreven staat heeft een BSN. Alle overheidsorganisaties gebruiken het BSN. Ook de gezondheidszorg gebruikt het BSN verplicht.
Daarnaast zijn wij als zorgverlener verplichtom bij eenconsult de identiteit van het kind vast te stellen. Een patient moet zich bij een bezoek aan de zorgverlener kunnen legitimeren met een wettelijk identiteitsdocument (paspoort of ID).

Wilt u bij uw eerste bezoek aan ons het volgende meenemen:

 • Het verzekeringspasje van uw kind
 • Het BSN nummer van uw kind (indien dit niet op de verzekeringspas staat)
 • Paspoort of ID van uw kind ov van de ouders waar het kind in staat bijgeschreven.

 

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat uw fysiotherapeut zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dit kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar deze werkt. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen.

Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op of ziet u op tegen de confrontatie met uw fysiotherapeut, dan kunt u ook het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Voor het IKG bij u in de regio kunt u terecht bij het Landelijk Informatiepunt voor Patiënten. Het telefoonnummer en adres staat onderaan.

Een klacht indienen, hoe werkt dat?

Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

 • de Klachtencommissie van het KNGF
 • de Commissie van Toezicht van het KNGF
 • het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is kosteloos, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt echter per commissie. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Meer informatie over de drie verschillende instanties, wat u hier kunt bereiken en hoe de procedure verloopt, leest u in de brochure ‘Een klacht over uw fysiotherapeut’. Deze brochure kunt u bij ons opvragen.

Landelijk Informatiepunt voor Patiënten
Postbus 9101, 3506 GC Utrecht,
Telefoon 030 - 266 16 61